Liên hệ làm đại lý chữ ký số Mr. Thọ: Zalo 0904599879

I. Hướng dẫn kê khai theo năm

Đối với nhưng HĐ cho thuê nhà có doanh thu >100 triệu/năm, NNT bắt buộc có nghĩa vụ phải kê khai và nộp thuế.

Đối với nhưng HĐ cho thuê nhà có doanh thu <100 triệu/năm, NNT không có nghĩa vụ phải kê khai, nộp thuế, tuy nhiên NNT vẫn có thể thực hiện kê khai và số thuế phải nộp sẽ bằng 0.

1. Kê khai  theo năm lần đầu

Bước 1: NNT đăng nhập hệ thống chọn <Kê khai thuế> chọn <Kê khai trực tuyến> à chọn tờ khai 01/TTS - Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản.

Chọn tờ khai

Bước 2: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị màn hình chọn thông tin tờ khai.

Hệ thống yêu cầu NNT nhập các thông tin sau:

- Cục thuế:  Cơ quan quản lý cấp Cục tại địa bàn có tài sản cho thuê.

- CQT nơi có tài sản cho thuê:  Cơ quan quản lý cấp Chi cục tại địa bàn có tài sản cho thuê.

- Loại tờ khai: <Tờ khai chính thức> hoặc <Bổ sung>

- Hình thức kê khai:  Năm

- Năm kê khai: Nhập năm kê khai

         - Tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà > 100 triệu đồng: Cho phép chọn hoặc không.

             + Trường hợp chọn: Nếu trong tổng các HĐ, một HĐ có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu, hệ thống tính thuế HĐ này.

              + Trường hợp không chọn: HĐ có doanh thu nhỏ hơn 100 triệu, NNT không có nghĩa vụ phải nộp thuế, nhưng vẫn muốn kê khai thì hệ thống vẫn cho phép kê khai nhưng không tính thuế.

Bước 3: NNT Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai:

Bước 4: NNT nhập các chỉ tiêu trên bảng kê 01/HT-TTS: đây là phụ lục hệ thống dùng để hỗ trợ NNT kê khai.

 • Chỉ tiêu[05] - Số thứ tự: Tự sinh dòng mô tả hợp đồng: Danh mục cấp 1, ví dụ: 1,2,3,…..
 • Chỉ tiêu[06a] - Số thứ tự HĐ:Chọn trong danh mục
 • Chỉ tiêu [06] - Bên thuê tài sản: Nhập text tối đa 200 ký tự
 • Chỉ tiêu [07],[08] - Loại tài sản:Ứng dụng đặt mặc định<Bất động sản>
 • Chỉ tiêu [09]- Số hợp đồng: NNT tự nhập tối đa 50 ký tự
 • Chỉ tiêu [10] - Ngày hợp đồng: Phải <= ngày hiện tại.

+ Trường hợp Chỉ tiêu - [10]> ngày hiện tại hệ thống cảnh báo lỗi.

 

 • Chỉ tiêu [11] – Mục đích sử dụng tài sản thuê: Cho phép chọn theo danh mục.
 • Chỉ tiêu[12] – Bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản: Cho phép tích chọn
 • Chỉ tiêu[13] – Địa chỉ tài sản: Cho phép chọn theo danh mục phường xã
 • Chỉ tiêu[14] – Diện tích tài sản cho thuê: Cho phép nhập giá trị >0
 • Mục– Thời hạn thuê: Chỉ tiêu[15a], chỉ tiêu [15b] ứng dụng hỗ trợ lịch để NNT chọn, nếu thời hạn thuê là tròn tháng, hệ thống sẽ tự động tích vào chỉ tiêu - [14a], ngược lại NNT sẽ phải tích chọn 1 trong 3 chỉ tiêu [14a],[14b], [14c].

 • Chỉ tiêu - [15c] - Tổng ngày thuê: Tính số ngày thuê của HĐ
 • Chỉ tiêu [17a] - Loại hợp đồng:Tùy theo hợp đồng đã bao gồm thuế hoặc chưa bao gồm thuế, NNT chọn loại hợp đồng trong danh sách.
 • Chỉ tiêu [17b] - Giá thuê theo hợp đồng: Nhập tối đa 15 ký tự.
 • Chỉ tiêu [17d] - Giá bao gồm các loại thuế: Nhập tối đa 15 ký tự.
 • Chỉ tiêu [19] - Giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế: Nhập tối đa 15 ký tự.
 • Chỉ tiêu - [16] – Tổng giá trị HĐ: Hệ thống hỗ trợ tính.

 • Hình thức thanh toán, có 2 hình thức:

+ Chỉ tiêu - [16a]: Thanh toán 1 lần cho cả hợp đồng.

          + Chỉ tiêu - [16b]: Kỳ thanh toán(tháng/lân):  NNT có thể chọn 1,2,3… tháng/ lần tùy theo.

 • Chỉ tiêu[18b] – Đến ngày: Tự sinh số ngày/tháng của kỳ thanh toán

 • Chỉ tiêu [18b] – Tổng giá trị của kỳ thanh toán =[18a] * [17b]

 • Chỉ tiêu [19a] – Năm tính thuế: Tự sinh theo năm của từng kỳ.
 • Chỉ tiêu[24] – Trạng thái HĐ: Chọn trong danh mục.

+ Hợp đồng khai lần đầu: Chỉ tiêu - [25]: Mã HĐ: HĐ kê khai lần đầu nên mã HĐ tự sinh.

 

 • Sau khi nhập xong các chỉ tiêu ở bảng01/TH-TTS, NNT tích vào dòng cuối cùng chỉ tiêu [17e] à Chọn <Tổng hợp phụ lục>

 • Hệ thống tự động tính các chỉ tiêu [20a], [20], [21], [22], [23]:

Bước 5: Chọn <Tiếp tục> hệ thống chuyển sang màn hình bảng kê 01/BK-TTS.

Màn hình phụ lục 01/BK-TTS

 

Bước 6: Chọn <Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính àchọn <Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

Bước 7: Chọn <Hoàn thành kê khai> hệ thống chuyển sang bước nộp tờ khai.

Bước 8: Chọn <Nộp tờ khai> à chuyển sang bước tải file HĐ.

Lưu ý: HĐ của NNT không có file HĐ, có thể bỏ qua bước này.

Bước 9: Chọn <Tiếp tục> hệ thống chuyển màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 10: Chọn <Tiếp tục>, hệ thống gửi một mã OTP đến điện thoại NNT.

 • Chọn <Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>
 • NNT nhập mã OTP.

Lưu ý: Thời gian nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát khỏi hệ thống, muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 11: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công

 

2. Kê khai sửa đổi bổ sung kỳ năm (kỳ đã kê khai)

Bước 1: NNT vào chức năng <Tra cứu thuế> , <Tra cứu tờ khai> nhập các điều kiện tra cứu, Chọn <Tra cứu>

Màn hình kết quả tra cứu:

Bước 2: NNT Chọn <Kỳ kê khai tiếp theo>, chọn chuột để mở lại tờ khai, màn hình hiển thi bước chọn thông tin tờ khai.

Bước 3: Chọn <Tiếp tục>, hệ thống hiển thị dữ liệu tờ khai chính (kỳ kê khai trước).

 • NNT thực hiện việc thay đổi dữ liệu tại bảng 01/HT-TTS(nếu có)

 • NNT thực hiện thay đổi chỉ tiêu [06] – Bên thuê tài sản: Nguyễn Văn A -> Hoàng Ngọc Quỳnh.

Dữ liệu sau khi thay đổi

 • Kê khai bổ sung có thay đổi dữ liệu à chỉ tiêu [24] chọn trạng thái "Hợp đồng đã khai có thay đổi" và chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ của kỳ kê khai trước.

 • Tiếp tục àChọn <Tổng hợp phục lục>

 • Chọn <Tổng hợp lên tờ khai chính>.

Màn hình tờ khai.

Bước 4: Chọn <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình nộp tờ khai.

Bước 5: Chọn <Nộp tờ khai> hệ thống chuyển sang bước tải file hợp đồng.

 • Lưu ý: HĐ không có file HĐ, NNT có thể bỏ qua bước này.

Bước 6: NNT Chọn <Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 7: Chọn <Tiếp tục>, hệ thống gửi mã OTP về điện thoại NNT.

 • Chọn <Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>
 • NNT nhập mã OTP.

Lưu ý:  Thời gian nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát ra ngoài, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 8: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công

 

3. Kê khai kỳ (năm) tiếp theo, HĐ không thay đổi

Có hai cách để kê khai kỳ tiếp theo trong trường hợp Hợp đồng không thay đổi như sau:

Cách 1: NNT vào Tra cứu và làm theo các bước như sau:

Bước 1: NNT vào chức năng <Tra cứu thuế> à <Tra cứu tờ khai> nhập các điều kiện tra cứu, Chọn <Tra cứu>

Màn hình kết quả tra cứu:

Bước 2: NNT chọn ô <Kỳ kê khai tiếp theo>, chọn chuột để mở lại tờ khai, màn hình hiển thi bước chọn thông tin tờ khai.

Bước 3: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị màn hình nhập dữ liệu tờ khai, dữ liệu năm 2016 hiển thị.

Lưu ý: Kỳ kê khai trước NNT đã có mã HĐ à kỳ tiếp theo tại chỉ tiêu [24], NNT chọn "Hợp đồng đã khai không thay đổi".

 • Chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ của kỳ trước.
 •  
 • Bước 4: Chọn <Tổng hợp phụ lục>, Chọn <Tiếp tục>.

Bước 5: Chọn <Tổng hợp lên tờ khai chính>. Dữ liệu tổng hợp lên tờ khai chính àChọn <Tiếp tục>

Màn hình dữ liệu trên Tờ khai chính

Bước 7: Chọn <Hoàn thành kê khai> hệ thống chuyển sang bước nộp tờ khai.

Bước 8: Chọn <Nộp tờ khai>à chuyển sang bước tải file HĐ.

Lưu ý: HĐ của NNT không có file HĐ, có thể bỏ qua bước này.

Bước 6: NNT Chọn <Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 7: Chọn <Tiếp tục>, hệ thống gửi mã OTP về điện thoại NNT.

 • Chọn <Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>
 • NNT nhập mã OTP.

Lưu ý:  Thời gian nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát ra ngoài, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 8: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công

 

Cách 2: NNT vào kê khai từ đầu như hướng dẫn mục 1( cách này UD không hỗ trợ lấy dữ liệu kỳ năm 2016, muốn kê khai kỳ 2017, NNT phải thực hiện kê khai từ đầu).

Lưu ý: Sau khi kê khai các chỉ tiêu xong, tại chỉ tiêu [24], NNT chọn "Hợp đồng đã khai không thay đổi" và chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ đã kê khai kỳ trước rồi mới nộp tờ khai. Nếu nhập sai mã HĐ thì CQT sẽ không hạch toán được và sẽ yêu cầu NNT gửi lại tờ khai.

Bước này NNT rất dễ nhầm và nhập sai số HĐ nên khuyến khích NNT nên làm theo cách 1 đã hướng dẫn.

4. Kê khai kỳ (năm) tiếp theo, HĐ có thay đổi

Có hai cách kê khai kỳ tiếp theo trong trường hợp Hợp đồng có thay đổi như sau:

Cách 1: NNT vào Tra cứu và làm theo các bước như sau:

Bước 1: NNT vào chức năng <Tra cứu thuế> à <Tra cứu tờ khai> nhập các điều kiện tra cứu, Chọn <Tra cứu>

Màn hình kết quả tra cứu:

Bước 2: NNT Chọn <Kỳ kê khai tiếp theo>, chọn chuột để mở lại tờ khai, màn hình hiển thi bước chọn thông tin tờ khai.

Bước 3: Chọn <Tiếp tục>, hệ thống hiển thị dữ liệu tờ khai chính (kỳ kê khai trước).

 • NNT thực hiện việc thay đổi dữ liệu tại bảng 01/HT-TTS(nếu có)

 • NNT thực hiện thay đổi chỉ tiêu [06] – Bên thuê tài sản: Nguyễn Văn A à Hoàng Ngọc Quỳnh.

Dữ liệu sau khi thay đổi

Lưu ý: Kê khai kỳ năm tiêp theo, HĐ khai có thay đổi à tại chỉ tiêu [24] chọn trạng thái HĐ: "Hợp đồng đã khai có thay đổi".

 • Chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ của kỳ kê khai trước.

 • Tiếp theo chọn <Tổng hợp phục lục>

 • Chọn <Tổng hợp lên tờ khai chính>.

Màn hình tờ khai.

Bước 4: Chọn <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình nộp tờ khai.

Bước 5: Chọn <Nộp tờ khai> hệ thống chuyển sang bước tải file hợp đồng.

 • Lưu ý: HĐ không có file HĐ, NNT có thể bỏ qua bước này.

Bước 6: NNT Chọn <Tiếp tục> để sang màn hình xác thực nộp tờ khai.

Bước 7: Chọn <Tiếp tục>, hệ thống gửi mã OTP về điện thoại NNT.

 • Chọn <Quay lại>nếu muốn quay lại màn hình <Nộp tờ khai>
 • NNT nhập mã OTP.

Lưu ý:  Thời gian nhập mã OTP là 5 phút, sau 5 phút, NNT không nhập hệ thống sẽ tự thoát ra ngoài, nếu muốn gửi tờ khai NNT phải thực hiện lại từ đầu.

Bước 8: Chọn <Tiếp tục> hệ thống hiển thị thông báo “Bạn đã nộp tờ khai thành công

 

Cách 2: NNT vào kê khai từ đầu như hướng dẫn mục 1( cách này UD không hỗ trợ lấy dữ liệu kỳ 2016, muốn kê khai kỳ 2017, NNT phải thực hiện kê khai từ đầu).

Lưu ý: Sau khi kê khai các chỉ tiêu xong, tại chỉ tiêu [24], NNT chọn "Hợp đồng đã khai có thay đổi" và chỉ tiêu [25] nhập đúng mã HĐ đã kê khai kỳ trước rồi mới nộp tờ khai.

Bước này NNT rất dễ nhầm và nhập sai số HĐ, vậy khuyến khích NNT nên làm theo cách 1 đã hướng dẫn.