1. 1. Giới thiệu

  1. 1.1 Mục đích

  2. Mục đích của tài liệu hướng dẫn sử dụng này là mô tả từng bước để cán bộ cơ quan thuế có thể thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.
  3. 1.2 Đối tượng sử dụng

  4. Tài liệu này được xây dựng dành cho Cơ quan thuế.
 2. 2. Quy trình thực hiện

 3. NSD thuộc CQT đăng nhập vào hệ thống trên Internet.
 4. Lọc danh sách các file dữ liệu có trạng thái “Chưa phê duyệt” của các đơn vị trả thu nhập.
 5. Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu giữa file và bản in tờ khai.
 6. Xác nhận và thực hiện truyền dữ liệu cho trung tâm xử lý dữ liệu.
 7. 3. Nội dung

  1. 3.1 Đăng nhập hệ thống

Bước 1: Truy cập đường dẫn http://thuedientu.tct.vn, hệ thống hiển thị màn hình:

Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tên đăng nhập và mật khẩu

Tên đăng nhập và mật khẩu sử dụng địa chỉ email ngành và mật khẩu được cấp để đăng nhập.

Bước 3: Chọn “Đăng nhập”, hệ thống hiển thị các chức năng đã được phân công thực hiện.

 1. 3.2. Hướng dẫn CBT phê duyệt file quyết toán thuế gửi qua internet

  1. 3.2.1. Kiểm tra file quyết toán của NNT gửi lên website

Khi NNT mang hồ sơ giấy tới CBT thực hiện:

Bước 1: Vào menu chức năng “Quản lý NNT”à chọn tiếp “Tra cứu tờ khai QTT

Bước 2: Thực hiện tra cứu:

NSD nhập điều kiện tìm kiếm file của NNT theo các thông tin tìm kiếm: 

 • Mã số thuế
 • Mã giao dịch
 • Cơ quan thuế quản lý
  • Tờ khai: NSD có thể chọn tìm kiếm theo 1 trong những loại tờ khai hoặc tất cả:
  •      ►Chọn
  •      ►05/KK-TNCN
  •      ►09/KK-TNCN
  •      ►13/KK-TNCN
  •      ►05/QTT-TNCN
  •      ►02/QTT-TNCN
  •      ►05/DS-TNCN
  • Trạng thái xử lý: Chọn trong danh sách trạng thái xử lý
 • Kỳ tính thuế: Chọn trong danh sách kỳ tính thuế
 • Phê duyệt từ ngày/ Phê duyệt đến ngày: Sử dụng tiêu chí tìm kiếm này khi CQT cần tìm kiếm lại các file có trạng thái đã phê duyệt.
 • Người phê duyệt: Nhập thông tin người phê duyệt
 • Kỳ tính thuế: NSD có thể chọn tìm kiếm file theo kỳ tính thuế của tờ khai
 • Ngày nhận file từ ngày/Đến ngày: NSD có thể chọn tìm kiếm file theo ngày nhận
 • Ngày phê duyệt từ ngày/Đến ngày: NSD có thể chọn tìm kiếm theo ngày phê duyệt

Sau khi nhập một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, nhấn vào nút “Tra cứu”, danh sách các file được hiển thị trên màn hình.

Bước 3: Thực hiện kiểm tra tờ khai

Các tờ khai có trạng thái kiểm tra nghiệp vụ là “Chưa kiểm tra” CBT thực hiện kích vào nút “Kiểm tra”

Hệ thống hiển thị chi tiết tờ khai. CBT đối chiếu dữ liệu của file với bản in hồ sơ quyết toán thuế TNCN tương ứng. 

Nếu tờ khai không hợp lệ hệ thống hiển thị thông tin chi tiết lỗi đỏ tại từng chỉ tiêu lỗi và đánh dấu là tờ khai không hợp lệ. CBT di chỏ chuột vào vị trí “” để xem chi tiết thông báo lỗi

Nếu tờ khai hợp lệ có cảnh báo vàng hệ thống hiển thị chi tiết cảnh bảo vàng tại từng chỉ tiêu cảnh báo. Cán bộ thuế di chuột vào “” để xem chi tiết cảnh báo

Nếu tờ khai hợp lệ không có cảnh báo vàng và lỗi đỏ thì đánh dấu tờ khai là “Hợp lệ

Bước 4: Chọn “Quay lại”

Danh sách tờ khai hiển thị trạng thái kiểm tra nghiệp vụ là “Hợp lệ”, “Hợp lệ có cảnh báo” hoặc “Không hợp lệ”

Lưu ý:

 •    - CBT phải kiểm tra nghiệp vụ tờ khai trước khi thực hiện phê duyệt/từ chối tờ khai
 •    - Trạng thái kiểm tra nghiệp vụ tờ khai “Hợp lệ/Hợp lệ có cảnh báo/không hợp lệ” CBT vẫn thực hiện được chức năng “phê duyệt/từ chối”
 •    - Đối với các tờ khai sau khi kiểm tra có trạng thái “Hợp lệ có cảnh báo” và “Không hợp lệ” CBT có thể xem tổng hợp các cảnh báo và lỗi bằng cách di chuột vào tên trạng thái

 1. 3.2.2. Phê duyệt file quyết toán của NNT gửi lên website

Phê duyệt file quyết toán thuế

NSD có thể xác nhận một hoặc nhiều file dữ liệu có trạng thái “Chưa phê duyệt”, “Từ chối” cùng lúc, bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn file.

Bấm nút “Phê duyệt” để thực hiện xác nhận file đã qua kiểm tra và chuyển dữ liệu lên trục truyền tin ngành thuế để nhận vào ứng dụng TMS.

Từ chối file quyết toán thuế

NSD có thể từ chối một hoặc nhiều file dữ liệu có trạng thái “Chưa phê duyệt” cùng lúc bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn file. Bấm nút “Từ chối”

Nhập lý do từ chối: Lý do từ chối sẽ cập nhật cho tất cả các file đã đánh dấu chọn. Nếu mỗi file muốn nhập một lý do từ chối khác nhau thì NSD thực hiện đánh dấu chọn từng file từ chối.

 1. 3.3. Hướng dẫn CBT phê duyệt file đăng ký cấp MST NPT

  1. 3.3.1. Kiểm tra file đăng ký cấp MST NPT của NNT gửi lên website

Khi NNT mang hồ sơ giấy tới CBT thực hiện:

Bước 1: Vào chức năng “Quản lý NNT”à chọn tiếp “Tra cứu tờ khai NPT

Bước 2: Thực hiện tra cứu:

NSD nhập điều kiện tìm kiếm file của NNT theo các thông tin tìm kiếm: 

 • Mã số thuế
 • Mã giao dịch
 • Cơ quan thuế quản lý
 • Trạng thái xử lý: Chọn trong danh sách trạng thái xử lý
 • Phê duyệt từ ngày\ Phê duyệt đến ngày: Sử dụng tiêu chí tìm kiếm này khi CQT cần tìm kiếm lại các file có trạng thái đã phê duyệt.
 • Người phê duyệt: Nhập thông tin người phê duyệt
 • Kỳ tính thuế: NSD có thể chọn tìm kiếm file theo kỳ tính thuế của tờ khai
 • Ngày nhận file từ ngày/Đến ngày: NSD có thể chọn tìm kiếm file theo ngày nhận
 • Ngày phê duyệt từ ngày/Đến ngày: NSD có thể chọn tìm kiếm theo ngày phê duyệt

Sau khi nhập một hoặc nhiều tiêu chí tìm kiếm, nhấn vào nút “Tra cứu”, danh sách các file được hiển thị trên màn hình.

Bước 3: Thực hiện kiểm tra tờ khai

Các tờ khai có “trạng thái kiểm tra nghiệp vụ” là “Chưa kiểm tra” CBT thực hiện kích vào nút “Kiểm tra”

Hệ thống hiển thị chi tiết tờ khai. CBT đối chiếu dữ liệu của file với bản in hồ sơ đăng ký cấp mã số thuế NPT tương ứng. 

Nếu tờ khai không hợp lệ hệ thống hiển thị thông tin chi tiết lỗi đỏ tại từng chỉ tiêu lỗi và đánh dấu là tờ khai “không hợp lệ”. CBT di chỏ chuột vào vị trí “” để xem chi tiết thông báo lỗi

Nếu tờ khai hợp lệ có cảnh báo vàng hệ thống hiển thị chi tiết cảnh bảo vàng tại từng chỉ tiêu cảnh báo và đánh dấu tờ khai là “Hợp lệ có cảnh báo”. CBT di chuột vào “” để xem chi tiết cảnh báo

Nếu tờ khai hợp lệ không có cảnh báo vàng và lỗi đỏ thì đánh dấu tờ khai là “Hợp lệ

Bước 4: Chọn “Quay lại”

Danh sách tờ khai hiển thị trạng thái kiểm tra nghiệp vụ là “Hợp lệ”, “Hợp lệ có cảnh báo” hoặc “Không hợp lệ”

Lưu ý:

 • CBT phải kiểm tra nghiệp vụ tờ khai trước khi thực hiện phê duyệt/từ chối tờ khai
 • Trạng thái kiểm tra nghiệp vụ tờ khai “Hợp lệ/hợp lệ có cảnh báo/không hợp lệ” CBT vẫn thực hiện được chức năng “phê duyệt/từ chối
 • Đối với các tờ khai sau khi kiểm tra có trạng thái “Hợp lệ có cảnh báo” và “Không hợp lệ” CBT có thể xem tổng hợp các cảnh báo và lỗi bằng cách di chuột vào tên trạng thái
  1. Phê duyệt file đăng ký cấp MST NPT của NNT gửi lên website

3.3.2 Phê duyệt file đăng ký cấp MST NPT

 • NSD có thể xác nhận một hoặc nhiều file dữ liệu có trạng thái “Chưa phê duyệt”, “Từ chối” cùng lúc, bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn file.
 • Bấm nút “Phê duyệt” để thực hiện xác nhận file đã qua kiểm tra và chuyển dữ liệu lên trục truyền tin ngành thuế để nhận vào ứng dụng TMS.

Từ chối file đăng ký cấp MST NPT

 • NSD có thể từ chối một hoặc nhiều file dữ liệu có trạng thái “Chưa phê duyệt” cùng lúc bằng cách đánh dấu chọn vào ô chọn file
 • Bấm nút “Từ chối”

 • Nhập lý do từ chối: Lý do từ chối sẽ cập nhật cho tất cả các file đã đánh dấu chọn. Nếu mỗi file muốn nhập một lý do từ chối khác nhau thì NSD thực hiện đánh dấu chọn từng file từ chối.

 1. 3.4. Hướng dẫn CBT tải file QTT

Bước 1:  Vào menu “Quản lý NNT” àchọn tiếp “Tải tờ khai QTT

Bước 2: Kích chọn “Browse” chọn file dữ liệu ĐKT định dạng xml từ máy trạm

Bước 3: Nhấn “Gửi tờ khai”, gửi thành công hệ thống hiển thị thông báo như hình.

 1. 3.5. Hướng dẫn CBT tải file NPT

Bước 1:  Vào menu “Quản lý NNT” àchọn “Tải tờ khai NPT”   

Bước 2: Kích chọn “Browse” chọn file dữ liệu NPT định dạng xml từ máy trạm

Bước 3: Nhấn “Gửi tờ khai”, gửi thành công hệ thống hiển thị thông báo