TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

V/v: Nâng cấp ứng dụng ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phân hệ dành cho CÁ NHÂN và TỔ CHỨC KHÔNG SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ đáp ứng yêu cầu thay thế hệ thống TNCN ONLINE
      Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (Etax) xây dựng các chức năng kê khai và gửi tờ khai QTT TNCN dành cho cá nhân và tổ chức chưa sử dụng chữ ký số để kê khai và nộp tờ khai mà, theo đó người nộp thuế thực hiện như sau:
1. Đối với cá nhân: Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai, Tra cứu các tờ khai :
- 02/QTT-TNCN –Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân  (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính) ;
- 09/KK-TNCN –Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho nhóm cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh (Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính);
- 13/KK-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)
2. Đối với tổ chức không sử dụng chữ ký số: Kê khai trực tuyến, Nộp tờ khai, Tra cứu các tờ khai :
- 05/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân) (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính) ;
- 05/DS - Danh sách cá nhân nhận thu nhập (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính) ;
- 05/KK-TNCN - Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho cá nhân (Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính);
- 02 TH – Tờ khai đăng ký cấp MST người phụ thuộc (Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính)
Lưu ý:
- Trường hợp người nộp thuế có kê khai tờ khai Đăng ký MST qua CQCT: Vẫn dùng trang TNCNonline.com.vn để gửi tờ khai  mẫu 01-TNCN (Tổng cục Thuế  sẽ có thông báo chính thức khi triển khai tờ khai 05-ĐK-TH-TCT thay thế cho tờ khai 01-TNCN)
- Đối với địa bàn đã triển khai dịch vụ khai điện tử tờ khai cho thuê nhà (01/TTS) dành cho cá nhân, với những cá nhân đã đăng ký sử dụng dịch vụ để kê khai tờ khai 01/TTS  thì vẫn sử dụng tài khoản này để kê khai và nộp các tờ khai QTT TNCN (NNT vẫn phải đến trực tiếp Cơ quan thuế để Cán bộ thuế kiểm tra và phê duyệt hồ sơ QTT TNCN)       
      Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Tại đây         
      Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.                                                     
    Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.